Gebruiksvoorwaarden van de website dsonlinestore.dsautomobiles.be

1. INLEIDING

De toegang tot en het gebruik van de site dsonlinestore.dsautomobiles.be (verder: de “Website” genoemd) zijn onderworpen aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden (verder: “Algemene Voorwaarden” genoemd) en aan de toepasselijke wetten en/of reglementen. De toegang tot de Website impliceert bijgevolg de integrale aanvaarding door de internetsurfer, zonder voorbehoud, van de Algemene Voorwaarden. Automobiles Citrëon behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of bij te werken, evenals de elementen die op de Website voorkomen. Al deze wijzigingen gelden voor de bezoeker bij elk bezoek aan de Website.

2.VOORSTELLING VAN DE WEBSITE

De Website laat de gebruikers (verder: de “Gebruikers” genoemd) van de volgende diensten genieten:

2.1 Voorstelling van beschikbare nieuwe wagens van DS die tot de voorraad van de verkooppunten behoren

De verkooppunten van het DS-netwerk waaraan de pagina's van de Website dsonlinestore.dsautomobiles.be gewijd zijn, zijn de verdelers van nieuwe wagens van het DS-netwerk in België die vooraf aanvaard hebben om hun voorraad aan nieuwe wagens van DS volledig of gedeeltelijk online te plaatsen. Op de onthaalpagina van de Website kiest de Gebruiker het gewenste verkooppunt. Hij kan dan vervolgens:

Na de zoekopdracht die door de Gebruiker uitgevoerd werd, verschijnt op de webpagina's die aan dit verkooppunt gewijd zijn, een lijst van nieuwe wagens van DS die beschikbaar zijn voor de verkoop en die tot de voorraad van het verkooppunt behoren.

De Gebruiker kan dan een wagen kiezen om er de gedetailleerde fiche van te bekijken. Deze omvat:

Hierbij wordt gepreciseerd dat de nieuwe wagens die te koop aangeboden worden, niet noodzakelijk overeenstemmen met de actuele omschrijving, maar het kan tevens een vroegere omschrijving zijn (afhankelijk van hun productiedatum). De vermelde aanbevolen prijs is deze die geldt in overeenstemming met de omschrijving van de voorgestelde wagen. De Gebruiker wordt uitgenodigd om zich naar het verkopende verkooppunt te begeven om de omschrijving van de wagen te weten te komen.

Indien in de voorraad van het geraadpleegde verkooppunt geen wagens beschikbaar zijn die exact overeenstemmen met de zoekopdracht van de Gebruiker, wordt de Gebruiker uitgenodigd om een bericht naar het verkooppunt te sturen aan de hand van een elektronisch formulier. Als de Gebruiker geïnteresseerd is in een nieuwe wagen van DS in de voorraad van het geraadpleegde verkooppunt, vult de Gebruiker het elektronische formulier voor de wagen in en bevestigt hij voor verzending naar het geraadpleegde verkooppunt en om naar de volgende stap te gaan. Het versturen van dit formulier heeft niet als gevolg dat de wagen gereserveerd is. Het verkooppunt zal dan binnen 24 uur contact opnemen met de Gebruiker (op werkdagen).De Gebruiker erkent dat Automobiles DS een hosting provider is met betrekking tot de pagina's die gewijd zijn aan de voorstelling van de voorraad van de verkooppunten, en bijgevolg geen enkele verantwoordelijk draagt voor de inhoud van deze pagina's. Elk verkooppunt is immers verantwoordelijk voor de inhoud en het bijwerken van alle pagina's die gewijd zijn aan de voorstelling van zijn voorraad, en in het bijzonder de voorstelling van de wagens, de prijzen en de beschikbaarheid.

2.2 AANVRAAG TOT INDICATIEVE SCHATTING VAN HET TWEEDEHANDSWAGEN VAN DE GEBRUIKER

In geval de gebruiker een tweedehandswagen wenst te laten overnemen bij de aankoop van een nieuw voertuig uit de DS Online Store, kan hij online via DS Online Store een indicatieve schatting van het over te nemen tweedehandsvoertuig aanvragen. Het inschrijvingsnummer, de kilometerstand en de versie van de wagen moeten worden vermeld op DS Online Store. Op basis hiervan ontvangt de klant een schatting van de waarde van het voertuig. Deze taxatie is louter indicatief (het betreft de markt voor aankopen door professionals van particulieren). Deze schatting houdt rekening met: - professionele kosten – standaard herstelkosten voor een voertuig van deze leeftijd met deze kilometerstand (deze kosten zullen worden aangepast aan de werkelijke staat van het voertuig). Het communiceren van deze taxatie verplicht het verkooppunt geenszins tot de overname van het voertuig noch tot het betalen van de geschatte prijs.

Gebruikers die geïnteresseerd zijn in een nieuw voertuig dat op DS Online Store wordt aangeboden en die willen genieten van een overnamebod voor hun tweedehandsvoertuig in het kader van de aankoop van dit nieuwe voertuig, moeten dus samen met hun tweedehandsvoertuig naar de dealer gaan die het nieuwe voertuig aanbiedt om deze om een vast overnamebod te vragen vooraleer het nieuwe voertuig bij dit verkooppunt te bestellen. Deze gebruiker mag het nieuwe voertuig dus niet online bestellen via de website. Indien er een overnamepremie wordt vermeld is deze enkel geldig voor de aankoop van het nieuwe voertuig dat door de gebruiker op de website wordt geraadpleegd. Het feit dat een gebruiker een taxatie van zijn tweedehandsvoertuig aanvraagt betekent niet dat het voertuig dat hij heeft geraadpleegd voor hem wordt gereserveerd.

3. PUBLICATIE EN HOSTING

Publicatie :

De homepagina wordt gepubliceerd door AUTOMOBILES DS, Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 16.000.000 euro en met hoofdzetel te PARIJS (17) - Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor, ingeschreven in het handelsregister van PARIJS onder het nummer B 642 050 199.

Contact : Klantenrelaties

De verantwoordelijken voor de publicatie van de pagina's waarvan Automobiles DS de uitgever is:

- Directeur van de publicatie:

- Websiteverantwoordelijke:

De pagina's met betrekking tot de voorstelling van de voorraad van elk verkooppunt, worden gepubliceerd door elk van de betreffende verkooppunten.

Hosting :

PSA Peugeot Citroën DS Centre Technique d'Achères Rond Point Jenatzy 78300 POISSY

4. COOKIES

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat de Website cookies gebruikt. Dit zijn bestanden die naar de webbrowser van de Gebruiker worden gestuurd worden en op diens computer worden opgeslagen om zijn navigatie op de Website te vergemakkelijken en om bezoekersstatistieken bij te houden. In geen enkel geval bevatten de cookies informatie op naam. De Gebruiker kan het versturen van cookies uitschakelen door de instelling van zijn browserprogramma te wijzigen in het menu “Extra” van de taakbalk.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Automobiles DS meldt de Gebruikers van de Website:

1. dat vele elementen van de Website beschermd zijn:
a. door het auteursrecht, zoals in het bijzonder de architectuur van de Website, plannen, foto's, artikels, teksten, tekeningen, geanimeerde sequenties, ...;
b. en/of door het tekeningen- en modellenrecht: dit zijn in het bijzonder de modellen van de wagens die op de Website verschijnen;
c. en/of door het merkenrecht: dit zijn in het bijzonder het merk 'DS', de gestileerde dubbele chevron (het logo van Automobiles DS) en de merken van de automodellen die op deze website verschijnen.

2. dat deze elementen de exclusieve eigendom zijn van Automobiles DS of van derden die DS de toelating hebben gegeven om ze te gebruiken.

Elke reproductie, voorstelling, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, commercialisering, gedeeltelijk of volledig, door om het even welke procedé en op gelijk welke drager (papier, digitaal, ...) is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automobiles DS, met uitzondering van de uitzonderingen beoogd in de artikelen 21 tot 23bis van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Namaak van de auteursrechten en/of van tekeningen en of modellen en/of van het merk kan leiden tot een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en/of een boete van 100 tot 100.000 euro.

6. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Website kan geraadpleegd worden zonder dat de Gebruiker zijn identiteit of andere persoonsgegevens moet prijsgeven. Betreffende de persoonsgegevens waartoe de Gebruiker gebracht wordt om ze mee te delen, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat, in navolging van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens:

1) de persoonsgegevens die hij doorgegeven heeft, gebruikt kunnen worden in enquêtes, analyses of in het kader van de commerciële of marketingoperaties van Automobiles DS, haar dochterondernemingen, haar commerciële netwerk en/of elk bedrijf dat een dienst aanbiedt voor rekening van Automobiles DS.

2) hij, conform de eerder vermelde wet, recht heeft om de gegevens die op hem betrekking hebben, in te kijken, te wijzigen en te schrappen, op eenvoudige aanvraag bij AUTOMOBILES DS, dienst Klantenrelaties, Avenue de Finlande, 4-8 , 1420 Braine-l'Alleud .

Een verklaring van verwerking van persoonsgegevens werd neergelegd bij de Privacycommissie (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel – telefoon: +32 (0)2 213 85 40). Deze verklaring kan worden geraadpleegd op het volgende adres: https://www.dsautomobiles.be/nl/cookies.html

Als de Gebruiker gecontacteerd wil worden tijdens commerciële operaties, volstaat het om het vakje onderaan de verschillende formulieren die op de Website aanwezig zijn, aan te vinken.

7.HYPERTEXTKOPPELINGEN

OOm een hyperlink naar de Website te plaatsen, is de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Automobiles DS vereist. Automobiles DS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud noch voor de producten of diensten die worden voorgesteld op de sites waarmee de Website is verbonden door middel van hyperlinks of andere koppelingen.

8.VEILIGHEID

De Gebruiker verbindt zich ertoe om bij het gebruik van de Website niet over te gaan tot handelingen die computerpannes, functionele pannes of storingen van gelijk welke aard veroorzaken die de werking van de Website of van gelijke welke service die toegankelijk is via de Website, kan beïnvloeden. De Gebruiker verbindt zich er in het bijzonder toe om alleen betrouwbare gegevens ter beschikking te stellen die de werking van de website of van elke service die via de Website toegankelijk is, kan beïnvloeden. Bij het gebruik dat gemaakt wordt van de Website of van elke andere service die toegankelijk is via de Website, moeten alle toepasselijke nationale en internationale reglementen nageleefd worden, evenals de rechten van derden, en mag op geen enkele wijze schade aan Automobiles DS berokkend worden.

9. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De Gebruikers gebruiken de Website op eigen verantwoordelijkheid. Automobiles DS, haar dochterondernemingen en leden van haar netwerk kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade zoals materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financieel verlies, voortvloeiend uit het gebruik van de Website of van de websites die ermee verbonden zijn of van de website waarnaar hij verwijst. We vestigen er de aandacht van de Gebruiker op dat bepaalde producten of diensten die op de Website worden voorgesteld, in bepaalde landen het voorwerp kunnen uitmaken van bijzondere reglementen en zelfs beperkingen en/of verbodsbepalingen. De Gebruiker moet zich er bijgevolg van verzekeren dat de wetgeving van het land van waaruit hij de Website consulteert, zulks toelaat.

10. TOEPASSELIJK RECHT

De Website en de onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht en zijn in het Frans en in het Nederlands opgesteld.